Thursday, 23 April 2015

URUSNIAGA TANAH: ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA KANUN TANAH NEGARA 1965 DAN UNDANG-UNDANG TANAH ISLAM

Assalamualaikum.

Entry kali ini di bawah subjek Undang-undang Tanah Perbandingan. Assignment ini merupakan tugasan individu yang perlu dibuat dalam bentuk artikel. Terima kasih kepada Ustaz Yazid Ahmad, our papa, our beloved lecturer yang beri tajuk hebat ini pada ana. haha. Ustaz yang paling best bagi kami UNITY. Beliau bukan saja baik, malah suka belanja kami makan. Walaupun subjek ini antara subjek yang susah dan bosan, tapi jadi seronok sebab ustaz. 

Wp ini kali pertama ustaz mengajar subjek UU Tanah, ana lihat dia agak kekok tapi dia berusaha bagi kami faham. Dia akan ulang banyak kali point penting klo nampak kami blur je. Kami manja dengan ustaz, time class ni la kami nak mengadu dan cerita masalah kat ustaz. Ustaz layankan aja. Sebab tu kami panggil dia PAPA YAZID dalam kalangan kami(ustaz tak tau kami panggil dia papa). haha. Dah macam ayah kami. Ana pun senang dengan ustaz, kadang datang bilik ustaz nak pinjam buku la, minta sponser program kami la, bersembang la dan sebagainya. Dengan lecturer lain, tak beraninyeee. He's the only one! Bilik ustaz bersepah, penuh dengan buku. (>_<) Jadi kadang datang kemas, pastu ustaz bagi la upah. ahaha.. I really really miz him!

Ok, masuk kepada tajuk asal kita. Di bawah ini ana rungkaikan isi dapatan kajian ana. Tetapi bukanlah full artikel ana. Ana akan terus beri analisis perbandingan sahaja. Hanya isi penting sahaja ana berikan disini sebagai gambaran ringkas tentang apa perbezaan urusniaga tanah sivil dan Islam ya. Nak masuk semua memang terlalu panjang penjelasannya. Just 30% from the real artikel. Ok, lets check it out!Oleh:
Zarith Norsyaheera Bt Elias

ABSTRAK

Artikel ini membincangkan konsep urusniaga tanah di dalam menentukan keesahan  urusniaga mengikut garis panduan undang-undang.Objektif penulisan ini adalah bertujuan untuk membuat perbandingan di antara urusniaga tanah menurut Kanun Tanah Negara 1965 dan Undang-undang Tanah Islam. Hasil dapatan menunjukkan bahawa urusniaga tanah menurut Kanun Tanah Negara 1965 menghendaki supaya semua transaksi urusniaga hendaklah dibuat dengan menggunakan borang-borang tertentu sepertimana dinyatakan dalam Jadual Pertama, KTN. Borang-borang itu hendaklah diikuti dengan proses pendaftaran di Pejabat Pendaftaran atau Pejabat Tanah Jajahan. Transaksi urusniaga tanah menurut Undang-undang Islam pula perlu adanya lafaz akad iaitu ijab dan kabul (offer and acceptance) yang  jelas dan terang bagi mengesahkan transaksi urusniaga tersebut.


Kata kunci:    konsep urusniaga tanah, keesahan urusniaga, perbandingan sivil dan Islam.Tanah merupakan aset berharga bagi seseorang. Pemilikan terhadap
sesebuah tanah perlulah melalui proses urusniaga. Urusniaga tanah
di Malaysia yang terkandung di dalam Kanun Tanah Negara 1965
adalah berdasarkan sistem Torrens yang merupakan satu sistem
pentadbiran tanah berasaskan pendaftaran. Urusniaga tanah di
dalam Islam pula adalah lebih menyeluruh selaras dengan
kesyumulan syariah Islam itu sendiri. Apabila membicarakan
tentang undang-undang Islam, sumber rujukannya adalah
berdasarkan al-Quran, al-Sunnah, ijma’ dan Qias. Melalui
penulisan ini kita akan didedahkan dengan konsep urusniaga tanah
dari kedua-dua perspektif iaitu undang-undang sivil dan undang
undang Islam.


Menurut Kanun Tanah Negara 1965, hanya empat jenis urusniaga sahaja yang diiktiraf iaitu:
 • Pindah milik (Transfers)
 • Pajakan dan sewaan (Leases and Tenancies)
 •  Gadaian dan Lien (Charges and Liens)
 •  Ismen (Easement)


Manakala menurut Undang-undang Tanah Islam pula, keempat-empat elemen diatas boleh dibandingkan dengan urusan muamalat berikut:
 • Hibah
 • Al-Ijarah
 • Al-Rahnu
 • Hak IrftifaqUrusniaga pindah milik yang terdapat dalam Kanun Tanah Negara mempunyai persamaan dan boleh dibandingkan dengan urusniaga hibah. Pajakan dan sewaan dalam KTN boleh dibandingkan dengan al-ijarah. Cagaran atau gadaian dalam KTN boleh dibandingkan dengan urusniaga al-rahn dan ismen dalam KTN boleh dibandingkan dengan hak irtifaq menurut undang-undang Islam. 


Perbandingan 1: Pindah Milik Dengan Hibah

Pindah milik dengan hibah membawa maksud yang sama iaitu perbuatan memindahkan atau memberi harta kepunyaan seseorang kepada seseorang yang lain. Namun hibah dilakukan secara sukarela tanpa ada sebarang balasan. Pindah milik menurut KTN pula, secara umumnya meliputi juga pajakan dan gadaian kerana urusniaga tersebut berpindah daripada seseorang kepada seseorang yang lain. Selain itu,dapat dilihatperbezaan antara pindahmilik dan hibah dari sudut untuk menentukan keesahan urusniaga tanah tersebut.

Pindah milik perlu melalui proses pendaftaran yang perlu dipatuhi oleh pihak-pihak yang berurus niaga dengan menggunakan suratcara yang telah ditentukan oleh KTN untuk menentukan keesahan pindah milik. Hibah tidak memerlukan proses tersebut kerana ia adalah pemberian sukarela yang tidak mengharapkan apa-apa balasan. Apa yang penting hibah perlu memenuhi syarat iaitu adanya pemberi hibah (al-wahib), penerima hibah (al-mauhub lahu), barang atau harta yang dihibahkan (al-mauhub) dan sighah (ijab dan qabul) di dalam menentukan keesahan pemindahan tanah tersebut. Kekurangan salah satu daripada elemen ini menyebabkan hibah tidak sah di sisi syarak.


Perbandingan 2: Pajakan/Sewaan Dengan Al-Ijarah

Pajakan di dalam KTN ialah apabila pemilik tanah (pemberi sewa) memberi kepada seorang lain satu kepentingan dalam tanahnya bagi satu tempoh yang kurang daripada milik kekal pemberi sewa. Selain pendaftaran, tempoh masa juga adalah penting dalam menentukan sesuatu pajakan. Al-ijarah pula membawa maksud akad yang berisi penukaran manfaat dengan jalan memberikan imbalan atau upah dalam jumlah tertentu. Apa yang penting dalam ijarah tanah ialah harus dijelaskan tujuannya. Apabila tujuannya tidak dijelaskan, maka ijarah menjadi fasid. Di samping itu, ijarah mestilah memenuhi rukun-rukunnya berbeza dengan pajakan yang tidak mementingkan rukun tersebut. Selain itu, ijarah dalam Islam tidak menetapkan tempoh seperti yang termaktub di dalam KTN untuk pajakan/sewaan.


Perbandingan 3: Gadaian/Lien Dengan Al-Rahnu

Gadaian dengan al-rahnu(tanah)ialah harta yang dijadikan jaminan. Gadaian di dalam KTN wujud apabila ia didaftarkan.Pendaftaran sesuatu gadaian tidak menyebabkan hak milik tanah berpindah daripada penggadai kepada pemegang gadaian. Al-rahnu di dalam Islam pula perlu memenuhi rukun-rukun yang telah ditetapkan untuk menjadikan ianya sah menurut syarak. Rukun yang perlu dipenuhi ialah penggadai, penerima gadaian, barang gadaian, tanggungan gadaian dan sighah. Barang gadaian adalah satuamanah yang harus dijaga sebaik- baiknya.Di samping itu, di dalam Islam, barang yang dapat digadaikan adalah barang yang memiliki nilai ekonomi seperti tanah.Perbandingan 4: Ismen Dengan Hak Irtifaq

Ismen dengan hak irtifaq adalah perkara yang sama. Ia merupakan hak untuk mendapatkan faedah ataupun manfaat daripada tanah yang bersebelahan. Yang membezakan kedua urusniaga ini adalah pendaftaran yang mana ismen memerlukan pendaftaran berdasarkan borang yang telah ditetapkan namun tidak bagi hak irtifaq. Hak lalu lalang di atas tanah atau disebut al-murur adalah ismen yang paling common. Jelas bahawa undang-undang Islam mengiktiraf hak irtifaq. Sesuai dengan kesyumulan Islam itu sendiri yang mana Islam menuntut umatnya supaya menghormati hak-hak jiran termasuklah dalam urusan urusniaga tanah ini.

Walaupun ciri-ciri ismen dengan hak irtifaq dilihat berbeza, namun secara umumnya perkara tersebut membawa maksud yang sama. Ismen menekankan ciri utamanya hendaklah wujud tanah dominan dan servien. Hak irtifaq pula memberi penekanan bahawa ciri utama ialah ia berlaku ke atas harta tak alih tanpa melabelkan panggilan bagi tanah-tanah yang terlibat dalam hak irtifaq tersebut. 


Kesimpulan

Secara umumnya dapat dibuat kesimpulan bahawa Kanun Tanah Negara hanya memberi perhatian kepada dua perkara utama dalam apa-apa urus niaga tanah, iaitu penggunaan instrumen tertentu dan pendaftaran transaksi urus niaga tersebut mengikut kehendak Bahagian Lapan Belas iaitu pendaftran urus niaga. Kanun Tanah Negara tidak menyentuh langsung tentang akad, iaitu ijab dan qabul di dalam semua jenis urusniaga tanah.

Undang-undang muamalat Islam memberi penekanan kepada akad di dalam menentukan sah atau tidaknya sesuatu transaksi urusniaga tanah. Jika akad urusniaga tanah telah berlaku di antara pihak-pihak yang terlibat, maka hukum urusniaga itu dianggap sah di dalam undang-undang Islam. Ini bermaksud urusniaga Islam mementingkan pematuhan kepada rukun-rukun yang lebih umum.

Berdasarkan perbandingan yang telah dibuat, jelas menunjukkan bahawa urusniaga tanah yang terkandung di dalam KTN mempunyai persamaan dan perbezaan  dengan urusniaga tanah di dalam Islam. Islam lebih dahulu terkehadapan di dalam memperuntukkan undang-undang tersebut cuma urusniaga tersebut lebih menyeluruh perbincangannya. Ini menunjukkan Islam sebagai agama yang syumul telah menyediakan hukum-hukum muamalat yang lengkap kepada umat manusia untuk dipraktikkandalam kehidupan seharian. Wallahua’lam 


Sumber:

Perlembagaan Persekutuan
Kanun Tanah Negara 1965
Al-Majallah. 1991. Perkara 405. jld.1.
Al-Subki.1980. Takmilah al-Majmu’ Syarh al-Muhazzab. jld. 12. Maktabah al-Irshad.
Asy-Syarbini. 1978. Al-Khatib Mughni al-Muhtaj. Jil. 2. Beirut: Dar al-Fikr.
Ibrahim bin Lembut. 2003. Sistem Pengagihan Harta Pusaka Islam.  Kuala Lumpur :
            JAIM & MAIM.
Md Akhir Hj Yaacob.1994. Artikel 833.Al- Ahkam Al-Adliyah (Undang-undang Sivil
Islam), (Terj).Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.
Muhammad Murtada al-Zubaydi.  1306H. Taj al-‘Arus. Mesir: al-Matba‘ah al-
Khayriyyah.  jld.2.
Muhammad Wasitho Abu Fawas. 2013. Hukum Pegadaian dalam Fiqih ISLAM.
Ridzuan Awang. 1994. Undang-undang Tanah Islam: Pendekatan Perbandingan.
Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Sa‘di Abu Jayb. 1993. al-Qamus al-Fiqhi Lughatan wa Istilahan. Damsyiq: Dar al-Fikr.
Salleh Buang. 1993. Undang-undang Tanah di Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan
Bahasa dan Pustaka.
Sayid Sabiq. 1931. Fiqh Sunnah. Cetakan 1. Beirut:Dar al-Khattab al-Arabi.
Sayyid Sabiq. 1987. Fikih Sunnah. Jilid 13. Bandung : Al-Ma'arif.
Wahbah al-Zuhayliyy.Al-Fiqh al-Islamiyy wa adillatu. juz.4.
Wahbah al-Zuhaili. 2002.FiqhdanPerundangan Islam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa
danPustaka.

Jurnal dan Disertasi
Abdul Aziz Bin Mohamad Zin. 1986. Pajakan Harta Tanah: Satu Perbincangan dan
Pandangan. Shah Alam: UITM.
Anon. t.t. Resolusi Syariah Dalam Kewangan Islam.
Bahagian Pendaftaran Hak Milik. 2014. Garis Panduan Pendaftaran Urusniaga dan
Bukan Urusniaga Tanah, Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Wilayah
Persekutuan Kuala Lumpur.
Mohd Sabri Abdul Ghafar & Abdul Mumin Ab Ghani. 2006.  Manfaat Al-Ijarah Menurut
Perspektif Fiqh Empat Mazhab. Jurnal Fiqh. No.3.
Mohd Zamro Muda. 2009.  Instrumen Hibah: Analisis Hukum dan Aplikasi di Malaysia.
Jurnal Muamalat. Bil. 2.
Pekeliling Ketua Pengarah Tanah Dan Galian Persekutuan, Bilangan 24/1977,
Melepaskan Gadaian Dengan Membuat Pembayaran Kepada Pendaftar, (Disemak 2007).
Rusnadewi Abdul Rashid &Noor Inayah Yaakub. 2010.  Hibah: Isu Pindah Milik dan
Pembatalan Hibah Hartanah di Bawah Kanun Tanah Negara.Shariah Law Report.
Sehari Selembar Benang. 2007. Konsep Urusniaga di bawah Kanun Tanah Negara 1965.
Jurnal INSTUN. Siri 4.
Yazid  Ahmad & Ibnor Azli Ibrahim. 2006. Konsep Harta Menurut Perspektif Undang-
undang Islam dan Undang-undang Sivil: Satu Tinjauan. Jurnal Pengajian Umum. Bil.7. Bangi: Pusat Pengajian Umum UKM.

Rujukan Elektronik
Anisy Kurlillah A. Lahmad. 2011. Konsep Akad Rahn dan Ijarah Dalam Fiqh Muamalah.
Kholid Syamhudi. 2010. Gadai Dalam Islam. http://ekonomisyariat.com/[15 Jun 2010]
Laman Web Rasmi Pejabat Daerah danTanah Jempol, 2014, http://pdtjempol.ns.gov.my/
[27 April 2014]
Portal Rasmi Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan.  2014. Pemilik
Tanah. http://www.kptg.gov.my/[6 Mei 2014].
Portal Rasmi Pejabat Tanah dan Galian Selangor. 2014. Urusniaga Pindah Milik.  
http://ptg.selangor.gov.my/ [25 April 2014].
Utusan Online. 2014. http://www.utusan.com.my/utusan/Korporat. [20 Mac 2014]


Wednesday, 22 April 2015

Metodologi Dakwah Nabi Muhammad SAW

Assalamualaikum.

Entry kali ini tentang metodologi atau kaedah dakwah nabi junjungan kita, Muhammad SAW. Satu nikmat yang besar di antara nikmat-nikmat lain yang dikurniakan Tuhan kepada manusia adalah diutuskan Nabi. Allah, rindunya kita pada Rasulullah kan. Cuba kita duduk sendirian dan membaca kisah perjuangan Rasulullah SAW, kita hayati dan fahami, pasti berlinang air mata kita. Allah. Cuba. Andai masih ada secebis iman dalam hati kita, pasti akan rasa rindunya kita pada Rasulullah SAW. Sungguh. Perasaan taajub dengan kesabaran kekasih Allah ini sangat menyentuh hati.

Ala kulli hal, ini merupakan assignment ana bergandingan bersama nadiaelena untuk subjek Metodologi Dakwah. Kami masuk kelas Ustaz Muhamad Zulkifli bin Abdul Ghani. Ustaz yang sangat baik, comel dan petah berkata-kata. Yang menariknya kami ambil subjek ini bersama dengan senior-senior Jabatan Syariah. Saja kami drag subjek ini ke tahun 1 sebab nak ambil awal la kononnya. So, kelas tutorial pun dengan senior-senior hebat la. Seingat ana dengan senior Saiful Amal, Syafiq Asyraf, Helmi Padiaq dan geng2 mereka yang lain. Depa ni sume hebat belaka. MasyaAllah, mereka present mengalahkan CEO gituw. Percakapan yang lancar, sempoi, ada point, keyakinan yang tinggi semua lengkap la. Kami adik junior tahun 1 ni apalah sangat.

Btw, kami memang buat sehabis baik presentation waktu tu demi membuktikan kuasa junior! aha. Tambahan pula, nadiaelena sememangnya hebat dalam berkata-kata. Sesungguhnya ada manfaat kami masuk kelas bersama senior ni. Kami dapat lihat cara mereka dan ia mendorong kami untuk buat yang terbaik samaada dari segi mencari bahan bacaan yang berkualiti, point yang mantap sehinggalah kepada cara penyampaian yang baik dan menarik perhatian pendengar.

Berikut merupakan rumusan isi assignment kami berkenaan dengan metodologi dakwah Rasulullah.


Antara metodologi dakwah Nabi Muhammad SAW ialah:
 • Contoh teladan melalui perkataan dan sahsiah.
 • Dar al-Qurra
 • Jihad
 • Kuttab
 • Piagam Madinah
 • Mukjizat Sebagai Dakwah
 • Perutusan Surat Kepada Para Raja dan Pemerintah


Contoh teladan melalui perkataan dan sahsiah

Mukmin yang soleh merupakan sebaik-baik penasihat dan pendakwah untuk menyeru orang ramai supaya beriman kepada Allah. Akhlaknya yang mulia menjadi daya penarik jiwa dan perasaan orang untuk mengikutinya. Pendakwah yang berjaya ialah seorang yang sentiasa menunjukkan dasar yang benar yang dibuktikan dengan amalan dan perbuatannya kerana dia menjadi contoh gambaran hidup yang bergerak atas prinsip yang dianutinya. (Ghazali Darusalam, hlm. 31)

        Segala tutur kata, adab sopan dan sifat merendah diri serta memuliakan tetamu Rasulullah SAW tanpa mengira muslim atau bukan, telah memikat sanubari orang bukan Islam untuk menerima Islam. Muhammad bin Abdullah ialah seorang Rasul Allah berakhlak mulia yang sentiasa membuka peluang kepada sesiapa sahaja untuk berhujah bagi menentukan kebenaran Islam. Dalam situasi apa pun baginda tidak pernah memaksa manusia untuk menerima Islam. Dengan akhlak, tutur kata yang lemah lembut dan sahsiah yang baik inilah telah memikat orang bukan Islam untuk mendekati Islam dan secara tidak langsung contoh teladan yang baik merupakan kaedah dakwah baginda Rasulullah.

Dar al-Qurra

Ia adalah rumah Malik bin Naufal yang sengaja dikhususkan sebagai tempat berkumpulnya para sahabat yang berminat menghafal dan membaca ayat-ayat al-Quran. Walaupun ada riwayat lain yang menyatakan bahawa Dar al-Qurra ini bertindak sebagai asrama pelatih yang tidak dapat ditampung di al-Suffah, tetapi tempat belajar mereka tetap di Pusat Dakwah al-Suffah.


Jihad

Islam menyeru ke arah jihad (perang). Memang perang terhadap musuh adalah sebahagian daripada kewajipan dalam Islam. Perang dalam Islam bukan kerana dengki atau berdendam, tetapi disebabkan kerja-kerja Islam telah diganggu dan dikhianati pihak yang memusuhi. (Nik Abdul Aziz bin Nik Mat, hlm. 104)Tidak mudah bagi Arab Quraisy untuk menukar persepsi buruk mereka terhadap Nabi Muhammad s.a.w dan agama Islam, kecuali setelah jatuhnya kota Mekah ke dalam kekuasaan baginda. Puak Saqif yang berkuasa di Thaif tidak yakin boleh mencapai kemenangan melalui peperangan, mereka sedar Islam semakin berkembang, pengikut Rasulullah SAW dari tahun ke tahun kian bertambah ramai. 

     Bayangkan 200,000 tentera Rom yang terlatih terpaksa melarikan diri dari medan Tabuk, kerana merasa gerun terhadap kehebatan Rasulullah SAW dan tenteranya. Justeru itu, puak Saqif tidak mempunyai pilihan selain terpaksa menukar sikap daripada menentang kepada menyokong baginda.(Nik Abdul Aziz bin Nik Mat, hlm. 96-97). Seluruh kaum Arab berpendapat tiada lagi di kalangan bangsa Arab yang berupaya memerangi Rasulullah SAW, jauh sekali untuk menewaskannya. Mereka terpaksa menukar strategi daripada berlawan kepada berkawan. Tidak mampu berdebat, mereka mencari jalan untuk bersahabat. Akhirnya mereka beramai-ramai memeluk Islam seperti yang ditegaskan oleh firman Allah SWT:

Maksudnya:
Apabila Telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, Dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepada-Nya. Sesungguhnya  Dia adalah penerima taubat. (al-Nasr 110: 1-3)

Kuttab

Institusi ini berupa tempat pengajian bagi kanak-kanak lslam yang memerlukan pentarbiahan, terutama bagi menggalakkan kanak-kanak mempelajari bacaan al-Quran. Abdullah bin Masud menyatakan bahawa beliau bersama Zaid bin Thabit pernah belajar al-Quran sebanyak 70 surah secara talaqqi di hadapan Nabi SAW di kuttab, sewaktu ia masih kecil.


Piagam Madinah

Sebelum kedatangan Islam, kota Madinah tidak pernah mengenal sebarang bentuk negara. Kehidupan masyarakat Arab ketika itu tidak teratur dan tidak ada sebarang peruntukan undang-undang. Undang-undang hanya tertakluk kepada kekuatan suku kaum masing-masing. Kekuatan suku dan bangsa menjadi perlembagaan yang dipatuhi oleh mereka. Dalam kehidupan mereka disifatkan sebagai kehidupan yang tidak teratur.

         Apabila Allah SWT mengutuskan Nabi Muhammad SAW sebagai pesuruh-Nya, Rasulullah SAW telah membentuk satu peraturan yang bertujuan meletakkan manusia di bawah satu peraturan hidup. Rasulullah SAW merupakan orang yang mula-mula sekali memberi bentuk sebuah negara yang pertama, bahkan lebih daripada itu bagindalah yang pertama merangka sebuah perlembagaan negara yang bertulis (Piagam Madinah). Dalam perlembagaan yang bersifat persekutuan ini, Rasulullah SAW bukan sahaja menjadi pemimpin kepada orang Islam, tetapi juga kepada orang Yahudi dan orang yang masih belum menganut Islam. (Ghazali Darusalam, hlm. 72)

      Peruntukan ini jelas menunjukkan bahawa konsep keadilan dan kedaulatan undang-undang memang diberikan jaminan yang sepenuhnya. Seseorang itu dihukum lantaran kesalahannya dan hukuman dijalankan ke atas pesalah tanpa mengira kedudukannya. Sesiapa yang melakukan kejahatan maka balasannya akan diterima oleh dirinya dan keluarganya kecuali dia dizalimi dan mencari langkah untuk membela diri. Setiap orang yang menjunjung piagam ini percaya kepada Allah dan hari kiamat tidaklah dibenarkan membantu orang yang bersalah dan memberikan perlindungan kepada mereka. Sesiapa yang didapati memberi perlindungan kepada pesalah akan menerima kutukan dan kemurkaan Allah pada hari kiamat. Piagan Madinah ini secara tidak langsung telah memberi satu sinar bagi penduduk kota dalam menjalani kehidupan yang teratur di bawah undang-undang Islam yang adil tanpa sebarang penindasan kepada golongan yang lemah atau miskin. Piagam ini menggambarkan keindahan Islam kepada mereka.


Mukjizat Sebagai Dakwah


Mukjizat adalah sesuatu yang boleh melemahkan kekuatan manusia, baik kekuatan zahir mahupun batin, kekuatan jasmani atau rohani, sehingga manusia tidak mampu melakukan, menyerupai, menandingi, menolak mahupun malawannya. Ia sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada diri seorang nabi atau Rasul Allah dalam gerakan dakwahnya sebagai nabi atau Rasul, dan seorang manusia biasa tidak akan mampu malakukan hal seperti itu.
            
   Mukjizat bertujuan untuk memperkuat seruan dan dakwah Rasulullah SAW kepada umat Baginda terutama kepada orang-orang yang belum atau tidak mahu percaya terhadap kenabian dan kerasulan Baginda. Allah memberikan mukjizat kepada Rasulullah SAW untuk memberikan bukti bahawa Baginda benar-benar nabi dan Rasul-Nya. Oleh itu mukjizat merupakan uslub dakwah yang Rasulullah SAW gunakan dalam menyebarkan Islam.

          Antara mukjizat Rasulullah SAW yang paling agung ialah al-Quran. Allah SWT membuat suatu hujah dan alasan yang kukuh bagi nabi-Nya yang terakhir, iaitu al-Quran yang melemahkan segala kekuatan manusia dengan petunjuk dan ilmu-Nya.(Muhammad Syafii Antoniohlm.186-188) Antara keistimewaan al-Quran ialah tingkat fasahah dan balaghah yang tinggi, terpelihara dan susunannya tidak berubah-ubah dan tidak boleh dipinda atau dihapuskan, satu perlembagaan yang lengkap bagi semua aspek kehidupan serta merupakan panduan kepada umat Nabi Muhammad SAW sehingga akhir zaman.(http://www.ipislam.edu.my) Sehingga hari ini al-Quran adalah rujukan utama bagi para pendakwah dalam menyebarkan dakwah Islam. Firman Allah SWT:

Maksudnya:
Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan Sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. (al-Hijr 15 : 9)

       Dengan mendengar alunan bacaan al-Quran, seseorang akan tertarik dengan ayat dan makna yang terkandung di dalamnya. Perkara ini jelas ditunjukkan dalam keislaman Umar al-Khattab. Selain itu, salah seorang tokoh Quraisy yang paling menentang Rasulullah SAW adalah Walid bin Mughirah. Pada suatu waktu dikala dia mendengarkan sebahagian ayat-ayat al-Quran dibacakan Nabi Muhammad SAW kepadanya, ia meminta diulangi. Lalu ia berkata, “Demi Allah, sungguh itu adalah kata-kata yang sangat manis dan lembut...”(Muhammad Syafii Antonio, hlm.209)


Perutusan surat kepada raja dan para pemerintah


Nabi Muhammad s.a.w ingin menyeru segenap umat manusia daripada segala bangsa kepada Islam. Untuk itu, baginda mengirimkan surat dakwah kepada para raja (atau wakilnya) di sekitar negeri Hijaz. Langkah yang diambil oleh nabi itu tidak dapat dilaksanakan jika para sahabat tidak mahu membawa surat-surat dakwah baginda itu.
            
    Nabi menjelaskan kepada para sahabat, baginda hendak mengutus mereka membawa surat dakwah kepada Raja Heraklius, Raja Kisra, Raja Muqauqis, Harits al-Ghassani (Raja Hirah), Harits al-Yamani (Raja Yaman) dan Raja Najasyi di Habsyah untuk mengajak mereka memeluk agama Islam. Para sahabat mengerti apa yang dikehendaki oleh nabi. Mereka menyatakan kesediaan melaksanakan apa yang baginda perintahkan.
            
           Nabi memulai langkah dakwahnya kepada para penguasa di setiap negeri yang terletak di sekitar Tanah Arab, terutama kepada Raja Heraklius (Kaisar Romawi Timur) dan Kisra (Maharaja Parsi pada masa itu). Pada saat itu, nabi mempunyai kesempatan yang baik untuk membulatkan tenaga dan fikiran bagi meneguhkan kedudukan Islam ke luar dari Jazirah Arab. Apalagi, pada saat itu ajaran dan petunjuk Islam yang diterima oleh baginda sudah naik ke tingkat dewasa dan sempurna, yang sudah sepatutnya diikuti oleh segenap umat manusia. 

   Sedangkan, musuh Islam yang utama dan terkuat iaitu kaum musyrikin Quraisy, pada ketika itu sedang terikat dengan perjanjian damai dengan kaum Muslimin. Demikian pula musuh Islam yang sangat bahaya iaitu kaum Yahudi di sekeliling kota Madinah pada masa itu sudah dapat dikatakan musnah kesemuanya. Kesempatan yang baik itu benar-benar dipergunakan oleh Nabi bagi menyampaikan dakwahnya kepada para penguasa di sekitar Jazirah Arab. Pada masa itu, surat-surat yang dikirim tidak dibaca oleh penerimanya jika tidak ada cap pengirimnya. Oleh itu, Nabi menyuruh dibuatkan sebuah cap berbentuk cincin daripada perak yang berukir tiga baris perkataan iaitu ‘Muhammad’, ‘Rasul’ dan ‘Allah’. Kata ‘Muhammad’ diukir di baris bawah, kata ‘Rasul’ diukir di baris tengah, dan kata ‘Allah’ diukir di baris atas.

       Setelah siap cincin itu, baginda memakai dan menggunakannya sebagai cap (tanda tangan) surat-surat yang dikirim kepada orang lain. Cincin ini dikatakan digunakan pula seterusnya oleh Abu Bakar, Umar dan Uthman untuk menandatangani surat-surat rasmi. Antara sahabat yang terlibat sebagai penghantar surat nabi termasuklah Amr bin Umayyah al-Dhamri, Dihyah bin Khaluah al-Kalbi, Abdullah bin Huzaifah al-Sahmi, Hathlib bin Abi Balta’ah al-Lakhmi dan Syujak bin Wahab al-Asadi. Di samping itu, Nabi juga memanggil beberapa penulis untuk menuliskan surat-surat yang akan dikirimkan itu. (K.H. Moenawar, hlm. 624-627)

      Menurut riwayat, salah seorang penulis surat dakwah Nabi Muhammad SAW adalah Ubayya bin Ka’ab di mana surat itu akan diberikan kepada dua orang Raja Oman. Surat itu kemudiannya dibawa oleh Amer bin Ash ke Oman untuk disampaikan kepada kedua raja tersebut.(K.H Moenawar Chalil,hlm. 159-160)


Selain daripada kaedah di atas, metodologi lain yang Rasulullah SAW gunakan ialah mempersaudarakan muhajirin dan ansar, memberi ceramah dan menggunakan masjid dalam menyampaikan dakwah. Nabi Muhammad SAW merupakan model yang lengkap dan sempurna. Baik dari segi percakapannya, akhlaknya, cara Baginda menyampaikan dakwah dan seluruh tindak-tanduknya dalam kehidupan perlu kita aplikasikan dalam kehidupan seharian kita.

Rasulullah SAW melaksanakan penyiaran agama Allah kepada semua manusia dengan bijaksana dan hikmah. Baginda tidak menggunakan paksaan dan kekerasan, apalagi mencela dan memaki secara yang tidak sopan. Mad’u dapat ditarik dengan kebijaksanaan dan bukan dengan kekerasan serta dapat diseru dengan nasihat pengajaran atau nasihat yang cukup dan mudah difahami mengikut petunjuk al-Quran. Selawat dan salam ke atas junjungan nabi tercinta, Muhammad SAW yang menjadi contoh teladan utama bagi menjadi Muslim sejati yang sentiasa berada dalam keredaanNya. Wallahua’lam.Sumber:
1. Ghazali Darusalam, Dinamika Ilmu Dakwah Islamiah.
2. Nik Abdul Aziz bin Nik Mat, Muhammad SAW Jejak Junjungan Mulia.
3. Muhammad Syafii Antonio, Ensiklopedia Leadership& Management Muhammad s.a.w.
4. K.H. Moenawar, Ensiklopedia Sejarah Muhammad-Gemilang Sebuah Empayar.
5. K.H Moenawar Chalil, Sejarah Lengkap Sirah Nabi Muhammad S.A.W. Jilid 6.
6. http://www.ipislam.edu.my
Sunday, 29 March 2015

Nasihat Imam Abu Hanifah tentang kehidupan


1. Jangan bakhil atau kedekut kerana perangai itu memalukan.


2. Jangan pula tamak dan berdusta, bahkan hendaklah sentiasa menjaga maruah.


3. Sentiasa menghormati dan meminta ampun maaf kepada guru juga pendidik.


4. Sentiasa menziarahi kubur guru dan tempat-tempat berkat,


5. Bercampur dengan orang yang tidak baik hanya untuk menyeru ke jalan Islam.


6. Jangan banyak memaki hamun dan mencela orang lain.7. Bersegera ke masjid setiap kali mendengar laungan azan.


8. Jagalah rahsia jiran tetangga dan menyebar rahsia yang diamanahkan.9. Bencikan perkara yang hina di sisi orang berilmu.


10. Janganlah banyak bercerita atau bercakap kerana ia akan menjadi pembohongan.
            "Ya Allah, mudahkan hatiku menerima 
                 nasihat dan mengamalkan perbuatan elok"


Sumber: Trivia Gen Q, Isu 2.